Delårsrapport januari – september 2017

Delårsrapport januari – september 2017

Nio månader 2017

 • Resultat efter skatt uppgick till 43,4 (55,1) MSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till 3,07 (3,70) SEK.

 • Substansvärdet uppgick till 824 MSEK (SEK 60,41 per aktie) per den 30 september
  2017, jämfört med 842 MSEK (SEK 56,69 per aktie) per den 31 december 2016.

 • Nettokassan uppgick till 455 MSEK (33,35 SEK per aktie) per den 30 september 2017,
  jämfört med 384 MSEK (25,85 SEK per aktie) per den 31 december 2016.

 • Årsstämman 2017 beslutade att ingen utdelning lämnas med beaktan av de gjorda
  återköpen av aktier under första kvartalet 2017 som uppgick till 38 MSEK,
  motsvarande 2,57 per aktie.

  Tredje kvartalet 2017

 • Resultat efter skatt uppgick till -16,4 (9,9) MSEK.

 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -1,19 (0,66) SEK.
  VD-kommentar

  NAXS substansvärde per aktie sjönk med 1,9% under kvartalet som ett
  resultat av viss negativ utveckling av värdet på investeringar i privat
  equity fonder samt negativ effekt av förstärkningen av den svenska
  kronan. Under nio månaders perioden har substansvärdet per aktie ökat
  med 6,6 procent och mätt över en period på 12 månader med 11,5%.

  NAXS fortsatte att återköpa egna aktier under det tredje kvartalet med
  sammanlagt 419 282 aktier. Dessa återköp gjordes till en genomsnittlig
  rabatt om 16% jämfört med substansvärdet per 30 juni och bedömdes

  vara kapitaleffektiva för bolaget och värdehöjande för aktieägarna. Vid tredje kvartalets
  slut ägde NAXS 422 812 aktier, motsvarande 3% av det totala antalet aktier.

  Lennart Svantesson