Delårsrapport januari – september 2022

Nio månader 2022

  • Resultat efter skatt uppgick till 93,4 (107,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 8,40 (9,66) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 924 MSEK (83,38 SEK per aktie) per den 30 september 2022, jämfört med 823 MSEK (SEK 73,78 per aktie) per den 31 december 2021.
  • Nettokassan uppgick till 244 MSEK (22,01 SEK per aktie) per den 30 september 2022, jämfört med 266 MSEK (23,81 SEK per aktie) per den 31 december 2021.
  • Årsstämman 2022 beslutade att lämna en utdelning om 3,50 SEK per aktie.

Tredje kvartalet 2022

  • Resultat efter skatt uppgick till 34,7 (26,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,13 (2,39) SEK.

VD-kommentar

Den positiva utvecklingen av NAXS substansvärde fortsatte under det tredje kvartalet 2022 då substansvärdet per aktie ökade med 5,9 procent. Under 12 månadersperioden har substansvärdet ökat med 26,9 procent, inklusive den utbetalda utdelningen i april.
Under kvartalet har underliggande fonder förvärvat ett portföljbolag och avyttrat ett portföljbolag. Den förhållandevis låga aktivitetsnivån avspeglar en alltmer osäker omvärld.

Gösta Lundgren