The nomination committee’s proposal for the annual general meeting 2022

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på företaget. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt med ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

The nomination committee is of the view that it has a good overview of the board of directors’ work. The conclusion is that the board of directors functions well and is composed of individuals with qualifications that meet the strategic and operational requirements imposed on the company. The nomination committee is of the opinion that the board members complement each other well as regards qualifications and experience and that the work of the board of directors is conducted efficiently and professionally. The nomination committee’s assessment is that the board members have the time and availability required to perform their duties. Moreover, diversity and gender equality perspectives have been discussed as it is the opinion of the nomination committee that they are of importance in the board composition. The long-term objective is that the board of directors shall be composed of members of different age, gender, geographical origin and with a diversified academic and professional background.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

The nomination committee has reviewed all matters that the nomination committee shall review according to the Swedish Code of Corporate Governance, including (a) the board of directors’ competence and ability in relation to the company’s operations and development, (b) the size of the board of directors, (c) the composition of the board of directors with respect to the board members’ experience, gender and background, (d) the fees to the members of the board of directors, (e) proposals for election of auditor and auditor fees, as well as (f) how the nomination committee for the annual general meeting 2023 shall be appointed. The nomination committee has applied the provisions of rule 4.1 of the Swedish Corporate Governance Code as diversity policy.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer två av fem styrelseledamöter att vara kvinnor. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsen i det närmaste helt uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen avser emellertid att fortsätta dess långsiktiga arbete för att uppnå målsättningen som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Provided that the annual general meeting resolves in accordance with the nomination committee’s proposal, two out of five board members will be female. The nomination committee notes that the proposed board is close to fully meeting the target of an equal gender board representation as set out in the Swedish Corporate Governance Code. However, the nomination committee intends to continue its long-term work towards the target set out in the Swedish Corporate Governance Code.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av fem personer, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i NAXS uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

The nomination committee’s assessment is that the proposed board, which is comprised of five members, is appropriate in consideration of the Company’s operations, current stage of development and general state of affairs. Further to its assessment of the proposed board members’ independence, it is the view of the nomination committee that the proposed board of NAXS meets the independence requirements set forth by the Swedish Corporate Governance Code.
_______________________
Stockholm i februari 2022
Stockholm, February 2022
Valberedningen för NAXS AB (publ)
The nomination committee of NAXS AB (publ)