Prospectus 2010

(in Swedish only)

Prospekt NASDAQ OMX Stockholm 2010

Viktig information avseende upptagandet till handel av aktierna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (“NAXS”) på NASDAQ OMX Stockholm (“Noteringen”).

Du har valt en webbsida som innehåller information som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Japan eller Schweiz eller något annat land där offentliggörande, publicering eller distribution kräver ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser.

Föreliggande prospekt (“Prospektet”) har upprättats med anledning av Noteringen. Genom att klicka på länken till Prospektet accepterar du villkoren för tillträde till Prospektet.

Prospektet och annat material hänförligt till Noteringen får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras till eller inom något land där sådan distribution (I) förutsätter ytterligare registreringsåtgärder eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt, eller (II) strider mot tillämplig bestämmelse i sådant land. NAXS aktier har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt någon värdepapperslag i någon enskild stat i USA eller i något annat land än Sverige och får inte erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, till eller inom USA, Kanada, Japan eller Schweiz eller till person som befinner sig eller är bosatt i något av dessa länder, eller i något annat land där ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt krävs eller där det strider mot tillämpliga bestämmelser.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25-26 §§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i Prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Om du (I) befinner dig i USA, Kanada, Japan eller Schweiz eller i något annat land där offentliggörande, publikation eller distribution kräver ytterligare åtgärder enligt ovan, och/eller (II) inte har läst eller förstått eller inte kommer att följa ovanstående begränsningar får du inte ta del av informationen som återfinns i denna del av webbplatsen.