NAXS AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen för NAXS AB (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande
styrelsen erhållit av årsstämman den 1 juni 2017, att förvärva egna aktier.
Förvärv får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen
noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Bolaget innehar per dagens datum 934 815 egna aktier och det totala antalet
aktier i bolaget är 15 000 000. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att
inneha aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna aktier.

Återköpen kommer att ske i omgångar fram till nästa årsstämma och är
beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt.

Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att återföra
kapital till aktieägarna, att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget,
samt att motverka en stor substansrabatt med avseende på bolagets aktie, vilket
sammantaget bedöms ha en sannolikt positiv inverkan på kursutvecklingen för
Bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 08.30 CET.