Investeringspolicy

NAXS INVESTERINGSPOLICY

ÖVERGRIPANDE INVESTERINGSSTRATEGI

NAXS strategi är att skapa sådan
avkastning på sina investeringar att avkastningen står i proportion till den
risk investeringarna innebär.

INVESTERINGSKRITERIER

NAXS kan utan begränsning, annat än
vad som anges nedan, investera i private equity-fonder som har ett eller flera
av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och Sverige) som fokus för
sina investeringar.

NAXS kan utan begränsning, annat än
vad som anges nedan, göra direktinvesteringar, tillsammans med private equity-
och andra fonder inom alternativa tillgångar, utan geografisk begränsning.

Upp till fyrtio procent av NAXS
substansvärde vid investeringstillfället kan investeras i tillgångar och
finansiella instrument av valfritt slag och utan geografisk begränsning.

INVESTERINGSSTORLEK OCH SPRIDNING

NAXS avsikt är att ha en diversifierad
portfölj av investeringar. NAXS kan emellertid, som ett resultat av
marknadsförhållanden, besluta att placera upp till fyrtio procent av NAXS
substansvärde vid investeringstidpunkten i en enskild investering.

LIKVIDITETSFÖRVALTNING

NAXS likviditetsförvaltning skall
hanteras internt genom placering i säkra räntebärande instrument med kort
löptid eller på Bolagets bankkonton. Syftet med likviditetsförvaltningen är
primärt att bevara kapitalets värde.

TOTAL EXPONERING MOT PRIVATE EQUITY
FONDER

NAXS kan lämna åtaganden till private
equity-fonder till ett belopp som vid tiden för investeringstillfället
överstiger substansvärdet, förutsatt att den totala exponeringen mot private
equity-fonder vid samma tidpunkt uppgår till högst 130 procent av
substansvärdet.

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets målsättning är att
värdeöverföringen till aktieägarna över tid skall utgöra mellan 50 och 75
procent av Koncernens resultat efter skatt justerat för orealiserade intäkts-
och kostnadsposter. Sådan värdeöverföring kan ske genom utdelning, återköp och
inlösen av aktier, eller på annat sätt. NAXS förbehåller sig rätten att justera
utdelningspolicyn mot bakgrund av eventuella investeringsmöjligheter och
marknadsrisker.