Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 1 juni 2017

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 1 juni 2017 beslutade årsstämman enligt
följande

Fastställande av årsbokslut m m

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
  koncernen för år 2016 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående
  medlen om 842 621 685 kronor överförs i ny räkning.

 • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
  verkställande direktören.

  Styrelse och revisorer m m

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
  styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande
  sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval), John
  Chapman (omval) och Damhnait Ni Chinneide (nyval). John Chapman omvaldes
  till styrelsens ordförande.

 • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
  styrelsens ordförande ska utgå med 258 750 kronor. Arvode till envar av de
  övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 165 000
  kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst
  & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor, för tiden
  intill slutet av nästa bolagsstämma.

  Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer
  för utseende av valberedning inför årsstämman 2018. De fullständiga principerna
  finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för
  ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns
  tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

  Återköpsbemyndigande

  ▪ Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande
  för styrelsen avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget finns
  tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.

  Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

▪ Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av
aktiekapitalet med 46 673,45 kronor genom indragning av de återköpta egna
aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen till årsstämman samt
fondemission om 46 673,45 kronor utan utgivande av aktier. Det fullständiga
förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.

1

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 08.30 CET.