Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 4 juni 2019

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 4 juni 2019 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut, vinstutdelning, m m

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
  koncernen för år 2018 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående
  medlen disponeras så att 2,78 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att
  Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
   styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande
   sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval), John
   Chapman (omval) och Damhnait Ni Chinneide (omval). John Chapman omvaldes
   till styrelsens ordförande.

  • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
   styrelsens ordförande ska utgå med 258 750 kronor. Arvode till envar av de
   övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 165 000
   kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst
   & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor, för tiden
   intill slutet av nästa bolagsstämma.

  Valberedning

   • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer
    för utseende av valberedning att gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.
    Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att välja
    Meg Eisner (representerande QVT Financial LP), Amaury de Poret
    (representerande sig själv) och John Chapman (styrelsens ordförande) till
    ledamöter i valberedningen. Meg Eisner valdes till valberedningens ordförande.

   Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

   • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

   Återköpsbemyndigande

   • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande
    för styrelsen avseende återköp av egna aktier.

   Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

   • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av
    aktiekapitalet med 18 988,35 kronor genom indragning av de återköpta egna
    aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen till årsstämman samt
    fondemission om 18 988,35 kronor utan utgivande av aktier.

   Kontaktinformation:
   Lennart Svantesson, verkställande direktör
   Telefon: +46 73 311 00 11

   Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
   offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 17.45 CET.