Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 5 juni 2018

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 5 juni 2018 beslutade årsstämman enligt
följande

Fastställande av årsbokslut m m

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
  koncernen för år 2017 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående
  medlen disponeras så att 2,53 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att
  Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning.

 • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
  verkställande direktören.

  Styrelse och revisorer m m

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
  styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande
  sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval), John
  Chapman (omval) och Damhnait Ni Chinneide (omval). John Chapman omvaldes
  till styrelsens ordförande.

 • Beslutadesvidare,ienlighetmedvalberedningensförslag,attarvodetillstyrelsens
  ordförande ska utgå med 258 750 kronor. Arvode till envar av de övriga
  styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 165 000 kronor.
  Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst
  & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor, för tiden
  intill slutet av nästa bolagsstämma.

  Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer
  för utseende av valberedning inför årsstämman 2019. De fullständiga principerna
  finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för
  ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns
  tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

  Återköpsbemyndigande

  ▪ Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande
  för styrelsen avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget finns
  tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.

Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

▪ Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av
aktiekapitalet med 26 219,74 kronor genom indragning av de återköpta egna
aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen till årsstämman samt
fondemission om 26 219,74 kronor utan utgivande av aktier. Det fullständiga
förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11