NAXS AB (publ) Bokslutskommuniké 2022

Januari – december 2022

  • Resultat efter skatt uppgick till 180,1 (177,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 16,22 (15,91) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 959 MSEK (86,59 SEK per aktie) per den 31 december 2022, jämfört med 824 MSEK (SEK 73,78 per aktie) per den 31 december 2021.
  • Nettokassan uppgick till 212 MSEK (19,11 SEK per aktie) per den 31 december 2022, jämfört med 266 MSEK (23,81 SEK per aktie) per den 31 december 2021.
  • Årsstämman 2022 beslutade att lämna en utdelning om 3,50 SEK per aktie.
  • Bolaget har gjort en ny bedömning av huruvida det danska och norska dotterbolagets funktionella valuta ska vara DKK respektive NOK eller SEK, det vill säga detsamma som moderbolagets. Tidigare har de utländska dotterbolagens bokslut räknats om till SEK och omräkningsdifferensen redovisats i övrigt totalresultat. Per den 31 december har bedöm- ningen ändrats i enlighet med IAS 21.11(a). Det innebär att dotterbolagets funktionella valuta nu anses vara detsamma som moderbolagets och redovisas i resultaträkningen i posten värdeförändringar. Upparbetad omräkningsdifferens har förts till balanserade vinstmedel. Jämförelseåret har justerats på motsvarande sätt. Omräkningsdifferensen som nu ingår i årets resultat uppgår till 62,2 (13,5) MSEK vilket motsvarar 5,63 (1,21) SEK per aktie.

Fjärde kvartalet 2022

  • Resultat efter skatt uppgick till 35,6 (59,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,21 (5,29) SEK.

Vinstutdelning

Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om 3,75 SEK per aktie.
Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

Trots en utmanande makroekonomisk miljö under 2022 kunde NAXS fortsätta sin gynn- samma utveckling genom hela året. Det fjärde kvartalet presterade det 10e kvartalet i rad med positiv tillväxt av substansen per aktie vilken ökade med 3,9%. Under 2022 ökade substansvärdet per aktie med 22,1%, inklusive den lämnade utdelningen.

Under året gjorde NAXS två nya åtaganden till fonder, ett med 5 MEUR till JAB Consumer Partners JCP V, som har ett fokus på djurförsäkringar, och ett med 75 MSEK till Mimir In- dustries som är inriktat på s.k. special situations. NAXS är sedan tidigare investerare i fon- der som de båda förvaltarna rest.

Vad gäller underliggande fonder förvärvade de 13 nya portföljbolag och undertecknade el- ler genomförde 4 exit under året. Bland exit märks Nordic Capitals offentliggörande under 4e kvartalet att de tecknat avtal om försäljning av The Binding Site till Thermo Fisher Sci- entific, en av de största och mest framgångsrika investeringarna inom den nordiska pri- vate equity branschen.

NAXS lämnade under april en utdelning om 3,50 SEK per aktie för helåret och har sam- mantaget under de senaste 5 åren distribuerat 25,59 SEK per aktie till sina aktieägare via utdelningar och återköp.

NAXS har varit en aktiv investerare under de senaste åren och har fortsatt god tillgång på likvida medel vilket gör att vi är väl positionerade att fortsätta utnyttja eventuella investe- ringsmöjligheter under och bortom 2023.

Gösta Lundgren

 

NAXS Bokslutskommuniké 2022