NAXS AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2023

Första kvartalet 2023

  • Resultat efter skatt uppgick till 3,9 (48,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,36 (4,34) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 963 MSEK (86,95 SEK per aktie) per den 31 mars 2023, jämfört med 959 MSEK (SEK 86,59 per aktie) per den 31 december 2022.
  • Nettokassan uppgick till 289 MSEK (26,09 SEK per aktie) per den 31 mars 2023, jämfört med 212 MSEK (19,11 SEK per aktie) per den 31 december 2022.
  • Årsstämman 2023 beslutade att lämna en utdelning om 3,75 SEK per aktie.

I kvartal 4 2022 ändrades de danska och norska dotterbolagens funktionella valuta till att vara desamma som moderbolagets och redovisas i resultaträkningen i posten värdeförändringar i stället för som tidigare då de utländska dotterbolagens bokslut räknats om till SEK och omräknings-differensen redovisats i övrigt totalresultat. Jämförelseperioden januari – mars 2022 har justerats på motsvarande sätt och omräkningsdifferensen som nu ingår i föregående års resultat uppgick till 8,3 MSEK vilket motsvarar 0,74 SEK per aktie.

VD-kommentar

Efter den starka utvecklingen 2022 sjönk tillväxten i substans per aktie väsentligt till 0,4% under första kvartalet. vilket var det 11:e kvartalet i rad med positiv tillväxt. Mätt över en tolvmånadersperiod ökade substansen per aktie med 15,8%, inklusive den i april 2022 lämnade utdelningen för helåret 2021.

Vad gäller underliggande fonder undertecknade eller genomförde de 1 nytt förvärv, 1 fullständig exit och 1 partiell exit under kvartalet.

Årstämman den 30 mars, 2023, godkände förslaget avseende en utdelning om SEK 3,75/aktie för helåret 2022.

Gösta Lundgren

NAXS Delårsrapport januari-mars 2023