NAXS AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2024

Första kvartalet 2024

  • Resultat efter skatt uppgick till 1,1 (3,9) Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,10 (0,36) kronor.
  • Substansvärdet uppgick till 923 Mkr (83,33 kronor per aktie) per den 31 mars 2024, jämfört med 922 Mkr (83,24 kronor per aktie) per den 31 december 2023.
  • Nettokassan uppgick till 235 Mkr (21,25 kronor per aktie) per den 31 mars 2024, jämfört med 209 Mkr (18,89 kronor per aktie) per den 31 december 2023.

Händelser efter delårsperiodens utgång

  • Årsstämman 2024 beslutade att lämna en utdelning om 4,25 kronor per
    aktie och att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar
NAXS substansvärde per aktie var oförändrat under det första kvartalet med en ökning om 0,1 %. Även mätt över en 12-månadersperiod blev förändringen i substansvärde per aktie 0,1 %, inklusive utdelningen för räkenskapsåret 2022 som betalades ut i april 2023.

Starkare aktiemarknader och förväntningar om räntesänkningar bidrog till en mer positiv makroekonomisk miljö under första kvartalet, även om detta ännu inte har omsatts till någon väsentlig ökning av aktiviteten inom private equity.

NAXS:s underliggande fonder undertecknade 1 nytt förvärv och 1 exit, under kvartalet. Samtidigt fortsatte saminvesteringen i Reledo att växa genom tilläggsförvärv.

Efter kvartalets utgång godkände Bolagets årsstämma den 4 april 2024 utdelningen av 4,25 kr/aktie för räkenskapsåret 2023.

Gösta Lundgren