NAXS AB (publ) Delårsrapport januari – september 2023

Nio månader 2023

  • Resultat efter skatt uppgick till 18,5 (144,5) Mkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,67 (13,00) kronor.
  • Substansvärdet uppgick till 936 Mkr (84,52 kronor per aktie) per den 30 september 2023, jämfört med 959 Mkr (86,59 kronor per aktie) per den 31 december 2022.
  • Nettokassan uppgick till 226 Mkr (20,44 kronor per aktie) per den 30 september 2023, jämfört med 212 Mkr (19,11 kronor per aktie) per den 31 december 2022.
  • Årsstämman 2023 beslutade att lämna en utdelning om 3,75 kronor per aktie.

Tredje kvartalet 2023

  • Resultat efter skatt uppgick till 11,3 (51,7) Mkr.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,02 (4,67) kronor.

I kvartal 4 2022 ändrades de danska och norska dotterbolagens funktionella valuta till att vara desamma som moderbolagets och redovisas i resultaträkningen i posten värdeförändringar i stället för som tidigare då de utländska dotterbolagens bokslut räknats om till SEK och omräkningsdifferensen redovisats i övrigt totalresultat. Jämförelseperioden januari – september 2022 har justerats på motsvarande sätt och omräkningsdifferensen som nu ingår i föregående års resultat uppgick till 51,1 MSEK vilket motsvarar 4,61 SEK per aktie.

VD-kommentar

Under tredje kvartalet steg substansvärdet per aktie med 1,2 % och med 5,9% mätt över en tolvmånadersperiod, inklusive utdelningen för räkenskapsåret 2022 som betalades ut under föregående kvartal.

Liksom under första halvåret 2023 förblev den makroekonomiska bakgrundsmiljön utmanande under tredje kvartalet, vilket påverkade både det allmänna investerarsentimentet och aktiviteten på private equity-marknaden. I Norden fortsatte volymen av private equity-affärer att vara lägre än under de senaste åren, framför allt på grund av stramare finansieringsvillkor.

NAXS underliggande fonder gjorde, trots marknadsläget, 3 nya förvärv och 1 exit under tredje kvartalet.

Avslutningsvis, vi har under kvartalet utarbetat ett nytt rapporteringsformat som implementerats i denna delårsrapport, där vi strävar efter att göra vår rapportering både mer informativ och lättare att läsa.

Gösta Lundgren