NAXS AB (publ) Halvårsrapport januari – juni 2022

Första halvåret 2022

 • Resultat efter skatt uppgick till 58,7 (81,1) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till 5,27 (7,27) SEK.
 • Substansvärdet uppgick till 872 MSEK (78,71 SEK per aktie) per den 30 juni 2022,
  jämfört med 823 MSEK (SEK 73,78 per aktie) per den 31 december 2021.
 • Nettokassan uppgick till 258 MSEK (23,29 SEK per aktie) per den 30 juni 2022, jämfört
  med 266 MSEK (23,81 SEK per aktie) per den 31 december 2021.
 • Årsstämman 2022 beslutade att lämna en utdelning om 3,50 SEK per aktie.

Andra kvartalet 2022

 • Resultat efter skatt uppgick till 18,6 (36,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,67 (3,27) SEK.

VD-kommentar

Efter att ha varit företagets CFO sedan start 2007, gläder det mig att som Interims VD
presentera min första delårsrapport.

NAXS positiva utveckling fortsatte under det andra kvartalet 2022 då substansvärdet ökade med 5,2% och med 25,2% över en tolvmånadersperiod, inklusive under april utbetald utdelning.

Under det andra kvartalet gjorde NAXS 1 nytt åtagande till fonder, med 5 MEUR till JAB Consumer Partners – JCP V. Fonden saminvesterar med JAB Holding, ett privatägd bolag med fokus på konsumentvaror och tjänster, inklusive djursjukvård. NAXS är investerare i de två senaste fonderna som JAB reste innan JCP V. Vid kvartalets slut utökade NAXS sin investering i Mimir Industries AB på 36 MSEK som genomfördes vid första fondstängningen, till 75MSEK vid slutlig stänging.

Under andra kvartalet har underliggande fonder förvärvat 5 nya portföljbolag och undertecknat eller genomfört 2 exit.

Gösta Lundgren