NAXS AB (publ) Halvårsrapport januari- juni 2023

Första Halvåret 2023

  • Resultat efter skatt uppgick till 7,2 (92,8) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,65 (8,33) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 925 MSEK (83,50 SEK per aktie) per den 30 juni 2023, jämfört med 959 MSEK (SEK 86,59 per aktie) per den 31 december 2022.
  • Nettokassan uppgick till 221 MSEK (19,91 SEK per aktie) per den 30 juni 2023, jämfört med 212 MSEK (19,11 SEK per aktie) per den 31 december 2022.
  • Årsstämman 2023 beslutade att lämna en utdelning om 3,75 SEK per aktie.

I kvartal 4 2022 ändrades de danska och norska dotterbolagens funktionella valuta till att vara desamma som moderbolagets och redovisas i resultaträkningen i posten värdeförändringar i stället för som tidigare då de utländska dotterbolagens bokslut räknats om till SEK och omräkningsdifferensen redovisats i övrigt totalresultat. Jämförelseperioden januari – juni 2022 har justerats på motsvarande sätt och omräkningsdifferensen som nu ingår i föregående års resultat uppgick till 34,1 MSEK vilket motsvarar 3,06 SEK per aktie.

Andra kvartalet 2023

  • Resultat efter skatt uppgick till 3,3 (44,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,30 (3,99) SEK.

 

VD-kommentar

NAXS positiva utveckling fortsatte under det andra kvartalet 2023 då tillväxten i substans per aktie ökade med 0,3% och med 10,8% över en tolvmånadersperiod, inklusive den i april lämnade utdelningen för helåret 2022. Detta var det 12:e kvartalet i rad med positiv tillväxt.

Under andra kvartalet gjorde NAXS 1 nytt åtagande till fonder, med 1,5 MEUR till Celero Capital AB, en nystartad nordisk private equity fond verksamt inom storlekssegmentet mindre mellanstora företag. Fonden grundades av en tidigare senior partner från FSN Capital, en förvaltare i vilken NAXS tidigare har investerat. NAXS genomförde också 2 saminvesteringar under kvartalet, en i Reledo om 5,7 MSEK tillsammans med Celero Capital och en i Panera Brands om 1 MUSD tillsammans med JAB Holding.

Gösta Lundgren