NAXS Bokslutskommuniké 2016

Januari-december 2016

 • Resultat efter skatt uppgick till 94,0 (64,2) MSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till 6,32 (4,32) SEK.

 • Substansvärdet uppgick till 842 MSEK (SEK 56,69 per aktie) per den 31 december

  2016, jämfört med 785 MSEK (SEK 52,78 per aktie) per den 31 december 2015.

 • Nettokassan uppgick till 384 MSEK (25,85 SEK per aktie) per den 31 december 2016,

  jämfört med 351 MSEK (23,60 SEK per aktie) per den 31 december 2015.

 • NAXS lämnade 2,50 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2015.

  Fjärde kvartalet 2016

 • Resultat efter skatt uppgick till 38,9 (-25,0) MSEK.

 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,62 (-1,68) SEK.
  Vinstutdelning

  Styrelsen avser att göra den förslagna utdelningen för verksamhetsåret 2016 beroende av
  hur mycket som distribuerats i form av återköp under första kvartalet 2017.

  Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om högst 2,70 per aktie, motsvarande
  SEK 40 090 415,40 per den 31 december 2016. Den faktiska utdelningen att
  föreslås årsstämman kommer att beräknas som skillnaden mellan 40 090 415,40 och
  det belopp som har distribuerats i form av återköp av egna aktier under perioden fro.m.
  den 1 januari t.o.m. den 31 mars 2017. Styrelsen kommer att offentliggöra den föreslagna
  utdelningen innan kallelsen till årsstämman publiceras.

  Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp
  av egna aktier.

  VD-kommentar

  NAXS fortsatte sin positiva utveckling under 2016 med en ökning av
  substansvärdet per aktie – inklusive gjorda utdelningar – på 12% över
  året. Detta tack vare framgångsrika avyttringar, god värdeutveckling
  bland kvarvarande bolag, liksom positiva valutaeffekter. Under året
  genomförde underliggande fonder 10 fullt genomförda avyttringar och 4
  partiella avyttringar varav 3 genom börsnoteringar.

  Värt att nämna är också att NAXS under 2016 antog en ny
  investeringspolicy och att företagets namn förkortades till NAXS AB(publ).

  NAXS har för närvarande en stark balansräkning och en relativt stor andel likvida medel
  att utnyttja för att selektivt göra nya investeringar. Efter rapportperiodens utgång har
  NAXS i januari gjort ett åtagande gentemot private equity fonden Mimir Invest, inriktad på
  s.k. ”special situations”.
  Lennart Svantesson