NAXS Bokslutskommuniké 2018

Januari-december 2018

 • Resultat efter skatt uppgick till 18,5 (40,7) MSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till 1,45 (2,91) SEK.

 • Substansvärdet uppgick till 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december
  2018, jämfört med 821 MSEK (SEK 60,17 per aktie) per den 31 december 2017.

 • Nettokassan uppgick till 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018,
  jämfört med 450 MSEK (32,97 SEK per aktie) per den 31 december 2017.

 • Årsstämman 2018 beslutade att lämna en utdelning om 2,53 SEK per aktie.

 • Extra bolagsstämma i augusti beslutade om indragning av 1 355 340 aktier.

  Fjärde kvartalet 2018

 • Resultat efter skatt uppgick till -3,7 (-2,7) MSEK.

 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,31 (-0,20) SEK.
  Vinstutdelning

  Styrelsen avser att göra den förslagna utdelningen för verksamhetsåret 2018 beroende av
  hur mycket som distribuerats i form av återköp under första kvartalet 2019.

  Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om högst 2,80 SEK per aktie,
  motsvarande 33 359 931 SEK per den 31 december 2018. Den faktiska utdelningen att
  föreslå årsstämman kommer att beräknas som skillnaden mellan 33 359 931 SEK och
  det belopp som har distribuerats i form av återköp av egna aktier under perioden fr.o.m.
  den 1 januari t.o.m. den 31 mars 2019. Styrelsen kommer att offentliggöra den föreslagna
  utdelningen innan kallelsen till årsstämman publiceras.

  Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp
  av egna aktier.

  VD-kommentar

  2018 var ett år med hög aktivitet för NAXS.
  Under mars månad gjorde vi en direktinvestering, genom att delta i en
  riktad emission (private placement) av nyemitterade aktier, i Awilco
  Drilling PLC, en borriggsoperatör noterad på Oslo Stock Exchange. NAXS
  har därefter köpt fler aktier över marknaden och vid årets slut uppgick
  den totala investeringen i Awilco Drilling till MSEK 26,7 MSEK.

  Under april meddelade vi att NAXS valt att delta i Nordic Capital CV1, en fortsättningsstruktur för Fond VII till vilken Nordic Capital överlåtit de
  kvarvarande onoterade bolagen. Därtill förvärvade NAXS ytterligare andelar i denna fond
  för 4 MEUR.

Under juni månad offentliggjorde vi en investering i JAB Consumer Fund – Global
Consumer Brands II. Fonden saminvesterar med JAB Holding i konsumentvaror &
detaljhandel inom varumärken i premiumsegmentet. Fonden medför också en exponering
mot ett antal investeringar som nyligen genomförts av JAB Holding, bland andra Pret a
Manger och den nyligen bildade dryckesgruppen Keurig-Dr Pepper.

Under november månad investerade NAXS 3 MUSD i en senior säkerställd obligation om
150 MUSD emitterad av Jackel AS, som är ett helägt dotterbolag till Master Marine AS.
Master Marine AS har varit ett av NAXS portföljbolag sedan Nordic Capital VII förvärvade
bolaget 2009.

Slutligen så har NAXS under året löpande återköpt aktier, sammanlagt 1 723 126 aktier
motsvarande 12,6% av aktierna.

NAXS substansvärde, inklusive lämnad utdelning, ökade med 6,9% under 2018 trots en
brant nedgång på finansmarknaderna under Q4 vilket hade en väsentligt negativ effekt på
värdet av bolagets noterade tillgångar vid årsskiftet.

Vid slutet av 2018 hade NAXS 35% av tillgångarna i form av likvida medel vilket gör att vi
är väl positionerade att utnyttja eventuella investeringsmöjligheter som vi tror kan uppstå
i en volatil och orolig marknad.

Lennart Svantesson