NAXS Bokslutskommuniké 2020

Januari-december 2020

  • Resultat efter skatt uppgick till 24,1 (37,1) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,16 (3,24) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 679 MSEK (60,87 SEK per aktie) per den 31 december 2020, jämfört med 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per den 31 december 2019.
  • Nettokassan uppgick till 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020, jämfört med 230 MSEK (20,60 SEK per aktie) per den 31 december 2019.
  • Årsstämman i mars 2020 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

Fjärde kvartalet 2020

  • • Resultat efter skatt uppgick till 30,1 (10,8) MSEK.
  • • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,70 (0,96) SEK.

Vinstutdelning
Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om 3,00 SEK per aktie.
Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar
NAXS substansvärde var oförändrat över tolvmånadersperioden (inklusive lämnad utdelning) trots en besvärlig omvärld. Under året var dock utvecklingen allt annat än jämn. Andra kvartalet föll substansvärdet kraftigt för att sedan snabbt återhämta sig under tredje och vara stabilt under det fjärde kvartalet. Detta återspeglar den allmänna normalisering och återhämtning som inleddes under sommaren. Trots pandemins återkomst under fjärde kvartalet har aktiemarknaderna visat styrka och private equity hittills generellt sett klarat utmaningarna bra.

Under andra halvåret gjorde NAXS två nya åtaganden till private equity fonder, dels till Nordic Capitals tionde fond, dels till den nyetablerade fonden Equip Fund I, med fokus på små- och medelstora företag i framför allt Norge och Sverige. Vidare tecknade NAXS avtal om en saminvestering parallellt med bl.a. JAB Holding i Pret Panera Company. NAXS är sedan tidigare investerare i JABs senaste två fonder.
Vad gäller de underliggande fonderna förvärvade de 9 nya portföljbolag och undertecknade eller genomförde 8 exit under året. En partiell exit genomfördes av JAB Global Consumer Brands II som mitt under pandemin i maj genomförde en börsnotering av JDE Peet´s på Euronext i Amsterdam, en av de största noteringarna i Europa under 2020.

NAXS lämnade under april en utdelning om 3,00 SEK per aktie och har sammantaget under de senaste 5 åren distribuerat 25,47 SEK per aktie till sina aktieägare via utdelningar och återköp.
Vid utgången av 2020 har NAXS en fortsatt stark finansiell ställning med 32% av substansvärdet i form av likvida tillgångar vilket gör oss väl rustade att fortsätta utnyttja nya investeringsmöjligheter.
Lennart Svantesson