NAXS Delårsrapport januari – september 2019

Nio
månader 2019

·        
Resultat efter skatt
uppgick till 26,4 (22,2) MSEK.

·        
Resultatet per aktie
uppgick till 2,29 (1,70) SEK.

·        
Substansvärdet uppgick
till 717 MSEK (SEK 64,16 per aktie) per den 30 september 2019, jämfört med 736
MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018. De omfattande
aktieåterköpen under delårsperioden samt betalning av utdelningen för 2018 var
de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet.

·        
Nettokassan uppgick till
194 MSEK (17,40 SEK per aktie) per den 30 september 2019, jämfört med 261 MSEK
(21,94 SEK per aktie) per den 31 december
2018.

·        
Årsstämman 2019 beslutade
att lämna en utdelning om 2,78 SEK per aktie.

Tredje
kvartalet 2019

·        
Resultat efter skatt
uppgick till 11,7 (10,6) MSEK.

·        
Resultatet efter skatt
per aktie uppgick till 1,05 (0,86) SEK.

VD-kommentar

NAXS hade en fortsatt stabil
utveckling under det tredje kvartalet med en tillväxt i substanse/aktie om 3%
under kvartalet och 7,4% över en 12-månaders period, inklusive lämnad
utdelning.

NAXS har stark balansräkning och
vi utvärderar löpande nya investeringar.

Lennart
Svantesson


Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande
direktör

Telefon: 073 311 00 11

Gösta
Lundgren, CFO
Telefon:
070 710 47 88

 

Denna
information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019
kl. 17.45 CET.

 

Pressmeddelanden och ytterligare information
finns tillgängliga på www.naxs.se

 

NAXS AB (publ)

Org.nr 556712-2972

Grev Turegatan 10

114 46 Stockholm

Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

 

 

 

NAXS är noterat på
NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett
nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private
equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning,
även göra andra typer av investeringar.