NAXS Delårsrapport januari–september 2020

Nio månader 2020


 • Resultat efter skatt uppgick till -6,0 (26,4) MSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,54 (2,29) SEK.
 • Substansvärdet uppgick till 676 MSEK (60,58 SEK per aktie) per den 30 september
  2020, jämfört med 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per den 31 december 2019.
 • Nettokassan uppgick till 215 MSEK (19,29 SEK per aktie) per den 30 september 2020,
  jämfört med 230 MSEK (20,60 SEK per aktie) per den 31 december 2019.
 • Årsstämman i mars 2020 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

Tredje kvartalet 2020 • Resultat efter skatt uppgick till 55,0 (11,7) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 4,93 (1,05) SEK. 

VD-kommentar


NAXS substansvärde ökade med 9,3% under tredje kvartalet och
återhämtade därmed en stor del av nedgången under andra kvartalet.
Ökningen återspeglar en allmän uppgång i private equity fondernas
värderingar i sin tur baserade på snabbt förbättrad ekonomisk
omvärldsmiljö liksom en uppgång i värderingsmultiplar.

Under kvartalet utnyttjade vi vår starka finansiella ställning genom att
göra ett investeringsåtagande till Nordic Capital Fund X, den senaste
fonden att resas av Nordic Capital. Fonden kommer att fokusera på
majoritetsinvesteringar inom Healthcare, Technology & Payments och Financial services. 

Lennart Svantesson