NAXS Delårsrapport januari – september 2021

Nio månader 2021


  • Resultat efter skatt uppgick till 107,7 (-6,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 9,66 (-0,54) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 764 MSEK (68,49 SEK per aktie) per den 30 september 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den 31 december 2020.
  • Nettokassan uppgick till 265 MSEK (23,74 SEK per aktie) per den 30 september 2021, jämfört med 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020.
  • Årsstämman 2021 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

Tredje kvartalet 2021


  • Resultat efter skatt uppgick till 26,6 (55,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,39 (4,93) SEK.

VD-kommentar


NAXS positiva utveckling fortsatte under tredje kvartalet 2021 då
substansvärdet ökade med 4,1% och med 18% över en
tolvmånadersperiod.
Under tredje kvartalet har underliggande fonder förvärvat 5 nya
portföljbolag och undertecknade eller genomförde 3 exit.

Lennart Svantesson