NAXS Halvårsrapport 2018

Första halvåret 2018

 • Resultat efter skatt uppgick till 11,6 (59,8) MSEK.

 • Resultatet per aktie uppgick till 0,86 (4,14) SEK.

 • Substansvärdet uppgick till 773 MSEK (SEK 60,73 per aktie) per den 30 juni 2018,
  jämfört med 821 MSEK (SEK 60,17 per aktie) per den 31 december 2017. De
  omfattande aktieåterköpen under kvartalet samt betalning av utdelningen för 2017 var
  de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet.

 • Nettokassan uppgick till 328 MSEK (25,77 SEK per aktie) per den 30 juni 2018, jämfört
  med 450 MSEK (32,97 SEK per aktie) per den 31 december 2017.

  Andra kvartalet 2018

 • Resultat efter skatt uppgick till -9,5 (49,2) MSEK.

 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,72 (3,41) SEK.

 • NAXS betalade en utdelning om 2,53 SEK per aktie.

  VD-kommentar

  NAXS andra kvartal präglades av hög aktivitet.

  Under maj månad investerade NAXS i Nordic Capital CV1, en ny fond som
  förvärvade vissa tillgångar från Nordic Capital Fund VII. Denna
  transaktion kombinerar ett nytt fondåtagande med en investering i en
  fondandel på sekundärmarknaden med full insyn i underliggande
  tillgångar. Vår bedömning är att investeringen innebär en attraktiv
  avvägning mellan risk och avkastning.

  Under juni månad offentliggjorde NAXS en investering i JAB Consumer
  Fund – Global Consumer Brands II. På samma sätt som den tidigare fonden kommer
  denna att saminvestera med JAB Holding i konsumentvaror & detaljhandel inom
  varumärken i premiumsegmentet. Fonden kommer bl a att medföra en exponering mot av
  JAB Holding nyligen offentliggjorda investeringar, bland andra Pret a Manger och bildandet
  av dryckesgruppen Keurig-Dr Pepper. Vi är mycket glada över möjligheten att investera i
  en fond hos denna mycket eftertraktade rådgivare.

  NAXS fortsatte under andra kvartalet att återköpa aktier och förvärvade ett block
  motsvarande 6% av det totala antalet utestående aktier. Vi betraktar denna transaktion
  som genomfördes till en rabatt om 16% mot substansen per Q1 2018 som klart
  värdeskapande för bolaget och dess aktieägare. Över de senaste 12 månaderna har NAXS
  återköpt ca 9,5% av bolagets egna aktier.

  Den femte juni godkände Årsstämman en utdelning om 2,53 SEK per aktie för
  verksamhetsåret 2017. Utdelningen motsvarar 5% av substansvärdet per den 31
  december 2017.

  Inklusive utdelningen för helåret 2017 har NAXS under de senaste 5 åren distribuerat
  17,17 SEK per aktie via utdelningar och återköp.

  Lennart Svantesson