NAXS Halvårsrapport januari – juni 2020

Första halvåret 2020

  • Resultat efter skatt uppgick till -61,0 (14,7) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -5,47 (1,25) SEK. 
  • Substansvärdet uppgick till 618 MSEK (55,42 SEK per aktie) per den 30 juni 2020,
    jämfört med 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per den 31 december 2019.
  • Nettokassan uppgick till 207 MSEK (18,60 SEK per aktie) per den 30 juni 2020, jämfört
    med 230 MSEK (20,60 SEK per aktie) per den 31 december 2019.
  • Årsstämman i mars 2020 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie. 

VD-kommentar 


Substansvärdet per aktie minskade med 12,2% under andra kvartalet,
där knappt hälften av nedgången förklaras av värdeminskning i ett av
portföljbolagen. Det lägre substansvärdet återspeglar den första
värdejusteringen gjord av underliggande fonder efter utbrottet av corona
pandemin. Vid kvartalets utgång hade NAXS mer än 30% i likvida medel
vilket gör bolaget väl positionerat att dra fördel av investeringsmöjligheter
som kan förväntas uppstå i en marknad som vi tror fortsatt kommer att
präglas av osäkerhet och fluktuationer.

Lennart Svantesson