NAXS har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

Styrelsen för NAXS AB (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av
årsstämman den 5 juni 2018, att förvärva egna aktier. Förvärv får endast ske till ett pris inom
det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet
mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Bolaget innehar per dagens datum 843 940 egna aktier och det totala antalet utstående aktier i
bolaget är 13 574 770. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier
motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna aktier.

Återköpen kommer att ske i omgångar fram till nästa årsstämma och är beroende av
marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt.

Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att återföra kapital till
aktieägarna, att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget, samt att motverka en stor
substansrabatt med avseende på bolagets aktie, vilket sammantaget bedöms ha en sannolikt
positiv inverkan på kursutvecklingen för Bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat
aktieägarvärde.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11