Årsstämma 2010

NAXS årsstämma ägde rum onsdagen den 28 april 2010 kl. 17.00 på Advokatfirman Vinges kontor i Stockholm.

Vid årsstämman i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 28 april 2010 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut m m

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2009 samt beslutade att årets resultat jämte balanserat resultat skall balanseras i ny räkning.
  • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter skall vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Björn C Andersson (omval), Robin Ahlström (omval), Birgitta Johansson-Hedberg (omval) och Frans Boch (nyval). Björn C Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 225 000 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget skall utgå med 150 000 kronor. Arvodet till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2011

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2011. De fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida www.naxs.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets hemsida www.naxs.se.

Informationen är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2010 klockan 08:00.