Årsstämma 2015

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 1 juni 2015 kl. 15.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

dels
och dels

OMBUD

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
tisdagen den 26 maj 2015,
senast tisdagen den 26 maj 2015 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till NAXS Nordic
Access Buyout Fund AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Grev Turegatan
10, 1 tr, 114 46 Stockholm eller via e-post (info@naxs.se), med
angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara
två. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör anmälan, i
förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från
utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet
om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.naxs.se) samt kommer att skickas till
aktieägare som begär det.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 26 maj
2015, då sådan införing ska vara verkställd.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 15 000 000 aktier och röster i Bolaget. Bolaget
innehar per dagen för denna kallelse 130 448 egna aktier.

DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman

4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Presentation av verkställande direktören, framläggande av årsredovisning

och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
samt

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av

valberedning inför årsstämman 2016
14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande

befattningshavare
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av

Bolagets egna aktier
16. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Punkterna 3, 9-12: Val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet
styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse och revisor, val av
styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor

Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

 •  Till ordförande på årsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck.
 •  Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fyra (4)ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
 •  Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt675.000 kronor, varav 225.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000
  kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är
  anställda i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 •  Till revisor föreslås revisionsbolaget Ernst & Young AB.
 •  Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Tony Gardner-Hillman, Andrew Wignall,Ramanan Raghavendran och John Chapman. Vidare föreslås omval av John
  Chapman till styrelsens ordförande.Punkt 13: Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför
  årsstämman 2016
  Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om principer för utseende av
  valberedning inför årsstämman 2016 enligt följande.Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande kontaktar de två, vid
  utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa erbjuds att
  utse var sin ledamot till en valberedning, vari även en styrelseledamot i Bolaget ska ingå
  som ledamot. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en
  ledamot övergår rätten till den aktieägare, som efter dessa aktieägare har det största
  aktieinnehavet. Valberedningens ordförande ska väljas av och bland valberedningens

ledamöter, dock att styrelseledamot inte får vara ordförande i valberedningen.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke
oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod och därmed
upphör att vara en aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den
ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot ska då ersättas
av en ledamot utsedd av den aktieägare, som baserat på röstetalen efter
aktieförsäljningen, kommit att tillhöra de två största aktieägarna i Bolaget. Om denne
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet förfarande
tillämpas.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller
annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas
tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska fullgöra de
uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Styrelsens förslag

Punkt 8b: Disposition av Bolagets resultat

De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om 58 742 297
kronor, Bolagets överkursfond om 577 705 947 kronor och Bolagets balanserade
resultat om -30 741 815 kronor, totalt 605 706 429 kronor.

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 605 706 429
kronor disponeras så att 2,30 kronor per aktie, totalt 34 199 970 kronor, utbetalas till
aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna kapital, 571 506 459 kronor,
överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås
onsdagen den 3 juni 2015. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget
beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 8
juni 2015.

Punkt 14: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att följande riktlinjer ska gälla för ersättning
till Bolagets ledande befattningshavare för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Ersättningar till Bolagets ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga i syfte att möjliggöra för Bolaget att attrahera och behålla
kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningarna ska därutöver vara
ändamålsenliga på så sätt att de motiverar ett långsiktigt värdeskapande för Bolaget.
Ersättning kan bestå av fyra delar:

 •  fast lön och arvode,
 •  rörliga ersättningar, vilket inkluderar aktie- och aktiekursrelateradeincitamentsprogram,
 •  pensionsavsättningar, och
 •  andra ekonomiska förmåner.Styrelsen beslutar vilken struktur ersättningen ska bestå av för att mest effektivt
  uppfylla sitt syfte. För det fall rörliga ersättningar ska utbetalas, ska dessa vara
  kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier samt vara utformade med syfte att
  främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning kan uppgå till maximalt 50
  procent av fast årslön. Eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska

utformas på sådant sätt att de främjar intressegemenskap mellan Bolagets ägare och de
ledande befattningshavarna.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar sådant avsteg.

Punkt 15: Förslag till beslut om bemyndigande avseende återköp av Bolagets
egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av
egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:

 1. FörvärvavegnaaktierskaskepåNasdaqStockholm.
 2. Bemyndigandetfårutnyttjasvidettellerfleratillfällen,docklängstintilltidenförårsstämman 2016.
 3. Förvärvfårskeavhögstsåmångaaktierattdetegnainnehavetvidvartidinteöverstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
 4. FörvärvfårendastsketillettprisinomdetpåNasdaqStockholmvidvartidregistrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade
  högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i Bolagets möjlighet
att återföra kapital till aktieägarna samt att främja en effektivare kapitalanvändning i
Bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna
biträder beslutet.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser, styrelsens förslag enligt punkt 14-15,
revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen och styrelsens yttrande enligt
19 kap 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Grev
Turegatan 10, 1tr, Stockholm från och med måndagen den 11 maj 2015 och skickas i
anslutning därtill ut till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna, tillsammans med valberedningens förslag, kommer även att hållas
tillgängliga på Bolagets webbplats www.naxs.se. Samtliga ovanstående handlingar
kommer också att framläggas på årsstämman.

Stockholm i april 2015
Styrelsen för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)