Årsstämma 2016

Kommuniké från årsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 1 juni 2016.

Vid årsstämman i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 1 juni
2016 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut m m

• Årsstämman fastställde resultat- och
balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2015 samt beslutade att
de till årsstämmans förfogande stående medlen om 733 262 852 kronor
disponeras så att 2,50 kronor per aktie, totalt 37 173 880 kronor,
utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital,
696 088 972 kronor, överförs i ny räkning.

•   Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet
för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

• Årsstämman beslutade, i enlighet med
valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3) utan
suppleanter och ha följande sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval),
Andrew Wignall (omval) och John Chapman (omval). John Chapman omvaldes till
styrelsens ordförande.

• Beslutades vidare, i enlighet med
valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med
225 000 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej
uppbär lön av bolaget ska utgå med 150 000 kronor. Arvodet till revisorn
ska utgå enligt godkänd räkning.

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
  välja om Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet
  av nästa bolagsstämma.

Principer för
utseende av valberedning inför årsstämman 2017

• Årsstämman beslutade, i enlighet med
valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför
årsstämman 2017. De fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets
webbplats www.naxs.se.

Riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare

  Årsstämman
beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns
tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

Återköpsbemyndigande

 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,
  att godkänna bemyndigande avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga
  förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.Byte av bolagets firma
 • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,
  att anta en ny bolagsordning varigenom bolagets firma ändras från ”NAXS Nordic
  Access Buyout Fund AB” till ”NAXS AB”. Det fullständiga förslaget finns
  tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.