Årsstämma 2018

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 5 juni 2018 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut m m  

• Årsstämman fastställde resultat- och
balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2017 samt beslutade att
de till årsstämmans förfogande stående medlen disponeras så att 2,53 kronor per
aktie utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna kapital
överförs i ny räkning.

•   Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet
för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

• Årsstämman beslutade, i enlighet med
valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan
suppleanter och ha följande sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval),
Andrew Wignall (omval), John Chapman (omval) och Damhnait Ni Chinneide (omval).
John Chapman omvaldes till styrelsens ordförande.

• Beslutades vidare, i enlighet med
valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med
258 750 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej
uppbär lön av bolaget ska utgå med 165 000 kronor. Arvodet till revisorn
ska utgå enligt godkänd räkning.

  • Årsstämman
    beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst
    & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor,
    för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019

• Årsstämman beslutade, i enlighet med
valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför
årsstämman 2019. De fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets
webbplats www.naxs.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  Årsstämman
beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns
tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

Återköpsbemyndigande

§  Årsstämman
beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen
avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt
på bolagets webbplats www.naxs.se.

Minskning
av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

§  Årsstämman
beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet
med 26 219,74 kronor genom indragning av de återköpta egna aktier som
bolaget innehade vid dagen för kallelsen till årsstämman samt fondemission om
26 219,74 kronor utan utgivande av aktier. Det fullständiga förslaget
finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11