Årsstämma 2020

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 12 mars 2020 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut, vinstutdelning, m m


Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget
och koncernen för år 2019 samt beslutade att de till årsstämmans
förfogande stående medlen disponeras så att 3,00 kronor per aktie
utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna
kapital överförs i ny räkning.

• Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m


Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha
följande sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall
(omval),

John Chapman (omval) och Damhnait Ni Chinneide (omval). John Chapman omvaldes till styrelsens ordförande.


Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode
till styrelsens ordförande ska utgå med 258 750 kronor. Arvode till
envar av de övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska
utgå med 165 000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

• Årsstämman beslutade, i enlighet med
valberedningens förslag, att välja om Ernst & Young AB som revisor,
med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av
nästa bolagsstämma.

Valberedning


Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja
Meg Eisner (representerande QVT Financial LP), Amaury de Poret
(representerande sig själv) och John Chapman (styrelsens ordförande)
till ledamöter i valberedningen. Meg Eisner valdes till valberedningens
ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Återköpsbemyndigande

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen avseende återköp av egna aktier.

Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission


Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning
av aktiekapitalet med 47 699,76 kronor genom indragning av de återköpta
egna aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen till årsstämman
samt fondemission om 47 699,76 kronor utan utgivande av aktier.

Kontaktinformation:
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 14.45 CET.