Extra bolagsstämma 19/12 2013

Extra bolagsstämma i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) på begäran av majoritetsägaren

Styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (“NAXS” eller “Bolaget”) har, på
begäran av Bolagets majoritetsägare Tompkins Square Park S.a.r.l. (”Majoritetsägaren”),
genom sin finansmanager QVT Financial LP, beslutat att kalla till extra bolagsstämma, att
hållas torsdagen den 19 december 2013, klockan 10.00 på Advokatfirman Vinges kontor,
Smålandsgatan 20 i Stockholm.

Bakgrunden till Majoritetsägarens begäran till styrelsen att sammankalla en extra
bolagsstämma är val av ny styrelse för NAXS. Enligt meddelande till styrelsen har
Majoritetsägaren för avsikt att återkomma med förslag på ny styrelse innan
bolagsstämman. Sådant förslag kommer, när det kommit styrelsen till handa, att hållas
tillgängligt hos Bolaget samt på NAXS webbplats.

Den fullständiga kallelsen, inklusive dagordning, framgår nedan och kommer att
publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 26 november 2013. Annons om att kallelse
har skett kommer samma dag att publiceras i Svenska Dagbladet.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD
Telefon: +46 73-311 00 11

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund
AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2013 klockan 16.30 CET.

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ), Reg. No. 556712-2972
Grev Turegatan 10, 114 46 Stockholm
Telephone: + 46 (0)8-611 33 25, E-mail: info@naxs.se
www.naxs.se

NAXS är ett bolag som investerar i buyout fonder med ett nordiskt fokus. Syftet är att
göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets investerare som
även erbjuds likviditet genom NAXS noterade aktie.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I
NAXS NORDIC ACCESS BUYOUT FUND AB (publ)

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas
härmed till extra bolagsstämma torsdag den 19 december 2013 kl. 10.00 hos
Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.

Den extra bolagsstämman är sammankallad på begäran av Bolagets majoritetsaktieägare
Tompkins Square Park S.a.r.l. genom dess finansmanager QVT Financial LP.

RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels
och dels

OMBUD

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
fredagen den 13 december 2013,
senast fredagen den 13 december 2013 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till NAXS Nordic
Access Buyout Fund AB (publ), Att. Lennart Svantesson, Grev Turegatan
10, 1 tr, 114 46 Stockholm eller via e-post (info@naxs.se), med
angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två.
För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör anmälan, i
förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från
utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om
detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på Bolagets webbplats (www.naxs.se) samt kommer att skickas till
aktieägare som begär det.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den
13 december 2013, då sådan införing ska vara verkställd.

RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns totalt 15.000.000 aktier och röster i Bolaget. Bolaget
innehar per dagen för denna kallelse 110.752 egna aktier.

DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av ordförande vid stämman
  4. Framläggande och godkännande av dagordning
  5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen
  9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  10. Stämmans avslutande

Förslag enligt punkt 7-9 ovan inte lämnats. Om sådana förslag kommer styrelsen
tillhanda innan bolagsstämman kommer dessa omedelbart hållas tillgängliga på
Bolagets kontor på Grev Turegatan 10, 1tr, Stockholm och skickas ut till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress. Eventuella förslag enligt ovan kommer även
att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.naxs.se samt framläggas på
bolagsstämman.

Stockholm i november 2013
Styrelsen för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)