Extra bolagsstämma 30/8 2018.

Vid extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 30 augusti 2018 beslutade bolagsstämman enligt följande:

Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

▪ Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning
av aktiekapitalet med 74 881,94 kronor genom indragning av de återköpta egna
aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen till extra bolagsstämman
samt fondemission om 74881,94 kronor utan utgivande av aktier. Det
fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.