Valberedningens förslag inför årsstämman 2013

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Valberedningens för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) förslag inför årsstämman 2013

The nomination committee’s of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) proposal for the annual general meeting 2013

En valberedning i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) har i enlighet med de principer som fastställdes vid årsstämman 2012 utsetts bestående av Mattias Runesson som representerar Tardus Intressenter, Amaury de Poret som representerar QVT Financial L.P. samt NAXS styrelseordförande Björn C. Andersson. Till ordförande i valberedningen utsågs Mattias Runesson. Valberedningen kan kontaktas via e-post till mattias@mantle.se.

A nomination committee of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (the ”Company” or ”NAXS”) has been appointed in accordance with the principles established by the annual general meeting 2012 and consists of Mattias Runesson, representing Tardus Intressenter, Amaury de Poret, representing QVT Finance L.P. and NAXS’s chairman of the board Björn C. Andersson. Mattias Runesson was appointed chairman of the nomination committee. The nomination committee can be contacted via e-mail to mattias@mantle.se.

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt eventuella styrelsesuppleanter

The nomination committee’s proposal to election of chairman of the meeting, determination of the number of members of the board, determination of the fees to be paid to the members of the board and auditor, as well as election of members of the board, chairman of the board and auditor as well as any deputy members of the board

Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

  • Till ordförande på årsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck.
  • Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
  • Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 675.000 kronor, varav 225.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
  • Följande ordinarie styrelseledamöter föreslås till omval: Robin Ahlström, Frans Boch, Ramanan Raghavendran och Björn C. Andersson. Vidare föreslås omval av Björn C. Andersson till styrelsens ordförande.
  • Till revisor föreslås Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse framgår nedan. Information om de ledamöter som är föreslagna till omval återfinns på Bolagets webbplats (www.naxs.se).

The nomination committee of the Company proposes that the meeting resolves in accordance with the following;

  • Jesper Schönbeck, member of the Swedish Bar Association, is proposed to chair the meeting.
  • It is proposed that, for the period until the end of the next annual general meeting, the board shall consist of four (4) members without any deputy members of the board.
  • For the forthcoming period of office, it is proposed that the members of the board shall be paid a total amount of SEK 675,000, of which SEK 225,000 shall be paid to the chairman of the board and SEK 150,000 shall be paid to each other member of the board elected by the meeting and who is not employed by the Company. It is proposed that auditor fees shall be paid in accordance with an approved invoice.
  • The following members of the board are proposed for re-election: Robin Ahlström, Frans Boch, Ramanan Raghavendran and Björn C. Andersson. It is also proposed that Björn C. Andersson is re-elected as chairman of the board.
  • The registered auditing company Ernst & Young AB is proposed for election as auditor for the period until the end of the next annual general meeting.

 

The nomination committee’s motivated statement for the proposal for board composition can be found below. Such statement together with information about the board members that are proposed for re-election can be found on the Company’s website (www.naxs.se).

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2014

The nomination committee’s proposal for principles for appointment of a nomination committee for the annual general meeting 2014

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2014 enligt följande.

The nomination committee proposes that the annual general meeting shall resolve to adopt principles for the appointment of a nomination committee for the annual general meeting 2014 in accordance with the following.

 

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande kontaktar de två, vid utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin ledamot till en valberedning, vari även en styrelseledamot i Bolaget ska ingå som ledamot. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare, som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Valberedningens ordförande ska väljas av och bland valberedningens ledamöter, dock att styrelseledamot inte får vara ordförande i valberedningen.

The nomination committee shall have three members. The chairman of the board shall contact the two largest shareholders, with respect to voting power as per the end of the third quarter of the year. These two shareholders are offered to appoint one member each to the nomination committee, in which a member of the board also shall be a member. If any such shareholder chooses not to exercise its right to appoint a member, the right shall pass on to the shareholder who, after the aforementioned shareholder, has the largest shareholding. The chairman of the nomination committee shall be elected by and from the members of the nomination committee. However, a member of the board of the Company may not be chairman of the nomination committee.

 

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod och därmed upphör att vara en aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare, som baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, kommit att tillhöra de två största aktieägarna i Bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan beskrivet förfarande tillämpas.

If a shareholder, who has appointed a member of the nomination committee, sells a not insignificant part of its shareholding during the tenure of the nomination committee and thereby ceases to be a shareholder with rights to appoint a member of the nomination committee, the member appointed by such shareholder should resign from the nomination committee. Such member shall then be replaced by a member appointed by the shareholder who, based on voting power following the sale, is one of the two largest shareholders in the Company. If such shareholder does not exercise its right to appoint a member of the nomination committee, the procedure above shall be applicable.

 

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

In the event a member no longer represents the shareholder who appointed him or her, or in any other way is dismissed from the nomination committee prior to the completion of the nomination committee’s work, such shareholder shall be allowed to appoint a new member of the nomination committee.

 

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

No fees shall be paid to the members of the nomination committee. The nomination committee shall pursue the tasks that, according to the Swedish Code of Corporate Governance, are the responsibility of a nomination committee.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

The nomination committee´s motivated statement regarding proposals for the board of NAXS Nordic Access Buyout Fund (publ)

Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ).

The nomination committee has thoroughly discussed the demands, in terms of competence, experience and background, of the board of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ).

 

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

The nomination committee assesses that the proposed board, with regards to the company’s operations, current development and conditions in general, provides an appropriate composition. In assessing the proposed board members’ independence, it is the nomination committee’s opinion that the proposed composition of the board of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) meets the independence requirements imposed by the Swedish Corporate Governance Code.

Stockholm i februari 2013

Stockholm, February 2013

 

Valberedningen för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

The nomination committee of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)