Private equity

Historiskt har NAXS gjort investeringar i segmentet private equity buyout i Norden

Om Private Equity Buyout*

* Nedanstående text är starkt förenklad och gör inte anspråk på att vara heltäckande. För en mer utförlig beskrivning inklusive en mer mångsidig belysning av risker hänvisas till NAXS prospekt upprättat i samband med NAXS notering på NasdaqOMX juni 2010; prospektet finns tillgängligt på www.naxs.se

Typer av Private Equity

Riskkapital är alla tillskott av kapital i ett företag som inte är lån. De investeringar som görs på börsen kallas för public equity och de som görs utanför börsen för private equity. I Sverige har dock ordet riskkapital kommit att bli en allmän och behändig sammanfattning av private equity och uttrycken används idag synonymt för investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang.

Typiskt upplägg för en buyout-fond (starkt förenklat)

 • Under en kapitalanskaffningsfas tecknar fonden avtal med ett antal investerare, såsom NAXS och pensionsfonder, om att de skall förbinda sig att betala ut ett visst kapital till fonden över tid i samband med att fonden gör investeringar, dvs köper bolag, s.k. portföljbolag. Detta kapital är fondens storlek. Investerarnas förpliktelser kallas åtaganden eller utfästelser, på engelska committments. Fonden är en s.k. stängd fond; efter ett visst datum kan nya investerare inte komma in och några nyemissioner görs ej.
 • Normalt sett har fonden en livslängd på 10 år då pengarna både skall ha investerats och betalats tillbaka. Denna period kan delas in i
  • en investeringsperiod om 5 år då fonden köper bolag
   • Som investerare (NAXS) betalar man ut pengar till fonden när fonden skall betala för köpet av respektive bolag
   • Fonden äger och utvecklar typiskt bolagen under 3 – 7 års tid
  • en resterande period om 5 år då man utvecklar och säljer av alla bolag (”exits”)
   • Fonden betalar direkt ut alla pengar som kommer från en sådan exit; både det som investerades och eventuell vinst
 • När 10-årsperioden är slut har investeraren fått tillbaka alla pengar, både insatsen och eventuell vinst (efter vinstdelning), och fonden avslutas.
 • Förloppet kan vara snabbare
  • Ofta hinner fonden investera pengarna under 3,5 till 4 år
  • Ofta hinner fonden göra någon exit redan under dess investeringsperiod (de första 5 åren), såsom är fallet för NAXS där två fonder redan avyttrat bolag under investeringsperioden och efter ca 3 års ägande/företagsutveckling
 • Fondförvaltaren  startar en ny fond med nytt nummer när fonden har investerat färdigt. NAXS är endast inne i Nordic Capitals 7e fond , Fund VII. Vad gäller Valedo är NAXS investerare både i deras första och andra fond, Valedo I som startade 2007 och Valedo II som startade 2011.
 • En fond har typiskt ett fokus, det kan vara geografiskt eller på en eller flera industrisektorer. De fonder NAXS investerar i har typiskt:
  • Ett fokus eller stark koppling till Norden
  • En bred inriktning, de är generalister vad gäller sektorer
 • Strukturen på en fond är vanligen i form av ett Limited Partnership, på svenska närmast kommanditbolag. Fonden förvaltas av en Förvaltare, eng. Management Company, som uppbär ersättning i två delar:

NAXS är en Limited Partner

Avgiftsstruktur

• Betalningen till management-teamet är uppdelad i två delar. En förvaltningsavgift, så kallad management fee, skall täcka kostnader för förvaltningen. Management fee beräknas under investeringsperioden vanligen som en procentsats på utfäst kapital, det vill säga hur mycket kapital som skall investeras i portföljbolagen. För buyout-fonder ligger nivån på 1-2 %. Management-teamet får sedan del i den vinst som genereras vid försäljning av fondens investeringar, så kallad carried interest. 

Det finns olika vinstdelningsmodeller. Vinstdelning sker efter det att investerarna fått tillbaka allt kapital som de inbetalat till fonden samt en viss avkastning, så kallad hurdle rate (eller prioriterad avkastning). Vinst över denna avkastningsnivå fördelas i normalfallet med 80 % till investerarna och 20 % till management-teamet.

Investeringar i Private Equity Buyout

 • En buyout fonds huvudaktivitet är att under en begränsad tid genom aktivt ägande utveckla portföljbolagen genom att bla tillföra kapital, fondens egen kompetens liksom nätverk bland kunniga industrialister/branschpersoner och bland branschkunniga rådgivare
 • Fonden erbjuder vanligen ledningen i det köpta bolaget ett incitamentsprogram för att samordna ledningens intressen med fondens och för att motivera ledningen
 • Ett ägande via buyout fond kan sägas kombinera det fåmansägda bolagets snabba beslutsvägar med det större bolagets tillgång till branschkompetens och nätverk liksom med de börsnoterade bolagens tillgång till kapital
  • Genom god tillgång på kapital från och nära samarbete med ägaren, fonden, kan exempelvis ett portföljbolags kapitalstruktur optimeras liksom kapitalanskaffning för tilläggförvärv eller investeringar genomföras på kort tid
 • En private equity-fond kan vid förvärv ofta erhålla nära på full insyn i onoterade bolag medan investerare i noterade bolag omfattas av olika informations- och insiderregler.
 • Investering i private equity är normalt en långsiktig och illikvid investering.
  • det tar tid från det att en fond etablerats till dess den har investerat sitt kapital, dvs förvärvat portföljbolag
  • fonden äger och utvecklar portföljbolagen under 3–7 år
  • under den tid fonden äger och utvecklar bolag gör fonden periodvisa värderingar, vanligen en gång per kvartal eller halvår men det slutliga värdet blir inte klart förrän fonden har avyttrat alla portföljbolag
 • Avkastning eller kassaflöde från en investering i private equity är under de första åren vanligtvis negativt som resultat av investeringar (utbetalningar), kostnader och förluster medan avkastning och återbetalningar från gjorda investeringar uppstår i senare skede av en fonds livstid. En graf över tid av avkastning eller kassaflöde uppvisar då formen av en j-kurva.