Ordlista

Totala tillgångar

Samtliga tillgångar och skulder som inte ingår i nettoskulden, vilket är detsamma som balansomslutning med avdrag för tillgångsposter som ingår i nettoskulden och avdrag för ej räntebärande skulder. Read more

Åtaganden till fonder

Åtaganden, eller utfästelser, till underliggande fonder att över en bestämd tidsperiod betala ett visst överenskommet belopp. Read more

Substansvärde

Totala tillgångar minskat med nettoskulden/ ökat med nettokassa (överensstämmer med eget kapital). Read more

Nettokassa/nettoskuld

Likvida medel, kortfristiga placeringar, finansiella placeringar och räntebärande kort- och långfristiga fordringar med avdrag för räntebärande kort- och långfristiga skulder. Read more

Private Equity/Riskkapital

Riskkapital är alla tillskott av kapital i ett företag som inte är lån. De investeringar som görs på börsen kallas för public equity och de som görs utanför börsen för private equity. I Sverige har dock ordet riskkapital kommit att bli en allmän och behändig sammanfattning av private equity och uttrycken används idag synonymt för […] Read more