Andelar i private equity fonder

Verkligt värde av gjorda utbetalningar till private equity fonder på balansdagen.