Likvida medel

Kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar med återstående bindningstid på understigande tre månader från balansdagen.