The nomination committee’s proposal for the annual general meeting 2015

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.


Valberedningens för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) förslag inför
årsstämman 2015

Proposal of the nomination committee of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB
(publ) for the annual general meeting 2015
_____________________________________________________________________________
En valberedning i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) har
i enlighet med de principer som fastställdes vid årsstämman 2014 utsetts bestående av Didrik
Hamilton, som representerar sig själv, Amaury de Poret som representerar QVT Financial L.P.
samt NAXS styrelseordförande John Chapman. Till ordförande i valberedningen utsågs Didrik
Hamilton. Valberedningen kan kontaktas via e-post: soffloch.advice@gmail.com.

A nomination committee for NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (the “Company” or
“NAXS”) has been appointed in accordance with the principles established by the annual
general meeting 2014 and consists of Didrik Hamilton, representing himself, Amaury de Poret,
representing QVT Financial L.P. and NAXS’s chairman John Chapman. Didrik Hamilton was
appointed chairman of the nomination committee. The nomination committee can be contacted
via e-mail: soffloch.advice@gmail.com.

Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, fastställande av
antalet styrelseledamöter, fastställande av arvode åt styrelse och revisor samt
val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt eventuella
styrelsesuppleanter

The proposal of the nomination committee for election of chairman of the
meeting, determination of the number of members of the board, determination of
the fees to be paid to the members of the board and auditor, as well as election
of members of the board, chairman of the board and auditor as well as any
deputy members of the board

Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta enligt följande:

 •   Till ordförande på årsstämman föreslås advokat Jesper Schönbeck.
 •   Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fyra (4) ordinarie

  ledamöter och inga suppleanter.

 •   Arvode till styrelsen föreslås, för kommande mandatperiod, utgå med totalt 675 000

  kronor, varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till
  övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Arvode
  till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 •   Till revisor föreslås revisionsbolaget Ernst & Young AB.
 •   Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Tony Gardner-Hillman, Andrew Wignall,

  Ramanan Raghavendran och John Chapman. Vidare föreslås omval av John Chapman till
  styrelsens ordförande.

  Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse framgår nedan. Information
  om de ledamöter som är föreslagna till omval återfinns på Bolagets webbplats (www.naxs.se).

  The nomination committee of the Company proposes that the meeting resolves in accordance
  with the following;

 •   Jesper Schönbeck, member of the Swedish Bar Association, is proposed to chair the
  annual general meeting.
 •   It is proposed that, for the period until the end of the next annual general meeting, the
  board shall consist of four (4) members without any deputy members of the board.
 •   For the forthcoming period of office, it is proposed that the members of the board shall
  be paid a total amount of SEK 675,000, of which SEK 225,000 shall be paid to the

chairman of the board and SEK 150,000 shall be paid to each other member of the board
elected by the meeting and who is not employed by the Company. It is proposed that
auditor fees shall be paid in accordance with an approved invoice.

 •   The registered auditing company Ernst & Young AB is proposed as auditor.
 •   Tony Gardner-Hillman, Andrew Wignall, Ramanan Raghavendran and John Chapman
  are proposed for re-election as members of the board. It is also proposed that John

  Chapman is re-elected as chairman of the board.

  The nomination committee’s motivated statement regarding the proposal for the board
  composition can be found below. Such statement together with information about the board
  members who are proposed for re-election can be found on the Company’s website
  (www.naxs.se).

  Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning
  inför årsstämman 2016
  The proposal of the nomination committee for principles for appointment of a
  nomination committee for the annual general meeting 2016
  _____________________________________________________________________________
  Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om principer för utseende av valberedning
  inför årsstämman 2016 enligt följande.

  The nomination committee proposes that the annual general meeting shall resolve to adopt the
  following principles for the appointment of a nomination committee for the annual general
  meeting 2016.

  Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande kontaktar de två, vid utgången
  av årets tredje kvartal, till röstetalen största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin ledamot
  till en valberedning, vari även en styrelseledamot i Bolaget ska ingå som ledamot. Om någon av
  dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en ledamot övergår rätten till den
  aktieägare, som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Valberedningens
  ordförande ska väljas av och bland valberedningens ledamöter, dock att styrelseledamot inte får
  vara ordförande i valberedningen.

  The nomination committee shall have three members. The chairman of the board shall contact
  the two largest shareholders, with respect to voting power as per the end of the third quarter of
  the year. These two shareholders are offered to appoint one member each to the nomination
  committee, in which a member of the board also shall be a member. If any such shareholder
  chooses not to exercise its right to appoint a member, the right shall pass on to the shareholder
  who, after the aforementioned shareholder, has the largest shareholding. The chairman of the
  nomination committee shall be elected by and from the members of the nomination committee.
  However, a member of the board of the Company may not be chairman of the nomination
  committee.

  Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig
  del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod och därmed upphör att vara en
  aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, bör den ledamot som aktieägaren
  utsett avgå ur valberedningen. Denne ledamot ska då ersättas av en ledamot utsedd av den
  aktieägare, som baserat på röstetalen efter aktieförsäljningen, kommit att tillhöra de två största
  aktieägarna i Bolaget. Om denne avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska ovan
  beskrivet förfarande tillämpas.

  If a shareholder, who has appointed a member of the nomination committee, sells a not
  insignificant part of its shareholding during the tenure of the nomination committee and
  thereby ceases to be a shareholder with rights to appoint a member of the nomination
  committee, the member appointed by such shareholder should resign from the nomination
  committee. Such member shall then be replaced by a member appointed by the shareholder

who, based on voting power following the sale, is one of the two largest shareholders in the
Company. If such shareholder does not exercise its right to appoint a member of the
nomination committee, the procedure above shall be applicable.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en
ny ledamot i valberedningen.
In the event a member no longer represents the shareholder who appointed him or her, or in any
other way is dismissed from the nomination committee prior to the completion of the nomination
committee’s work, such shareholder shall be allowed to appoint a new member of the
nomination committee.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter
som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.
No fees shall be paid to the members of the nomination committee. The nomination committee
shall pursue the tasks that, according to the Swedish Code of Corporate Governance, are of the
responsibility of a nomination committee.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i NAXS Nordic
Access Buyout Fund AB (publ)
The motivated statement of the nomination committee regarding proposals for
the board of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
_____________________________________________________________________________
Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet, bakgrund och en jämn
könsfördelning som kan ställas på styrelsen i Bolaget.

The nomination committee has discussed the requirements for the board of the Company, in
terms of competence, experience, background and equal gender representation.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets
verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning.
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit
att dess förslag till styrelsesammansättning i NAXS uppfyller de krav på oberoende som
uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

The nomination committee’s assessment is that the proposed board is appropriate in
consideration of the Company’s operations, current stage of development and general state of
affairs. Further to its assessment of the proposed board members’ independence, it is the view
of the nomination committee that the proposed board of NAXS meets the independence
requirements set forth by the Swedish Corporate Governance Code.

Valberedningen erkänner att den föreslagna styrelsen inte bidrar till att uppfylla målsättningen
om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. En av svårigheterna
med att uppfylla målsättningen har varit att hitta kvinnliga styrelseledamöter med relevant
erfarenhet av noterade investmentbolag med inriktning på private equity. I syfte att uppfylla den
målsättning Svensk kod för bolagsstyrning uppställer har valberedningen ställt upp ett mål om
att nominera minst en kvinnlig ledamot till styrelsen inför årsstämman 2016.

The nomination committee acknowledges that the proposed board does not contribute to the
goal of an equal gender representation set forth by the Swedish Corporate Governance Code.
One of the difficulties in fulfilling the aforementioned goal was to find female board members
with the relevant experience of listed private equity investment vehicles. In order to achieve the
goal set forth by the Swedish Corporate Governance Code, the nomination committee has set a
target to propose at least one female board member for the 2016 annual general meeting.

_______________________
Stockholm i mars 2015

Stockholm, March 2015

Valberedningen för NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)

The nomination committee of NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)