The nomination committee’s proposal for the annual general meeting 2017

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i NAXS AB
(publ)

The motivated statement of the nomination committee regarding proposals for
the board of NAXS AB (publ)
_____________________________________________________________________________
Valberedningen har diskuterat lämpliga krav för styrelsesammansättning och övervägt sådana
faktorer som kompetens, erfarenhet, bakgrund och kön.

The nomination committee has discussed the appropriate criteria for Board composition and
considered such factors as competence, experience, background and gender.

Valberedningen gör bedömningen att en utökning av styrelsens storlek till fyra personer istället
för tre personer, är lämpligt med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och
förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de
föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till
styrelsesammansättning i NAXS uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för
bolagsstyrning.

The nomination committee believes that increasing the size of the Board to four members from
three members, is appropriate considering the Company’s operations, current stage of
development and general state of affairs. Further to its assessment of the proposed board
members’ independence, it is the view of the nomination committee that the proposed board of
NAXS meets the independence requirements set forth by the Swedish Corporate Governance
Code.

Valberedningen satte förra året upp ett mål om att nominera minst en kvinnlig ledamot till
styrelsen inför årsstämman 2017. Valberedningen konstaterar att det föreslagna nyvalet av
Damhnait Ni Chinneide möter detta mål och främjar målsättningen om en jämn könsfördelning
i Svensk kod för bolagsstyrning.

The nomination committee set a target last year to propose at least one female board member
for the 2017 annual general meeting. The nomination committee notes that the proposed
election of Mrs. Damhnait Ni Chinneide meets that target and furthers the goal of equal gender
representation in the Swedish Corporate Governance Code.

_______________________
Stockholm i maj 2017

Stockholm, May 2017

Valberedningen för NAXS AB (publ)

The nomination committee of NAXS AB (publ)