Årsstämma 2011

Vid årsstämman i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) den 4 maj 2011 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut m m

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2010 samt beslutade att årets resultat jämte balanserat resultat ska balanseras i ny räkning.
  • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m 

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Björn C Andersson (omval), Robin Ahlström (omval), Birgitta Johansson-Hedberg (omval) och Frans Boch (omval). Björn C Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 225 000 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 150 000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2012

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2012. De fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets hemsida www.naxs.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets hemsida www.naxs.se.

Ändringar i bolagsordningen

§  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ändringar i bolagsordningen. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets hemsida www.naxs.se.

Återköpsbemyndigande

§  Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna bemyndigande avseende återköp av egna aktier. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets hemsida www.naxs.se.

Handlingar inför årsstämman 2011 och kommuniké från årsstämman kan laddas ner här.