Likvida medel per aktie

Likvida medel i relation till antalet utstående aktier på balansdagen.