Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antal aktier på balansdagen.