Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2021 i NAXS AB (publ)

Valberedningens bedömning är
att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen
fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl
möter de strategiska och operativa krav som ställs på företaget. Valberedningen
anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens
och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen
har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att
fullgöra sina uppdrag. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat
jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är
väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att
styrelsen ska vara sammansatt med ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt
ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Valberedningen har behandlat
samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod
för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn
till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c)
styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och
bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och
revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses. Valberedningen
har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Förutsatt att årsstämman
beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer en av fyra
styrelseledamöter att vara kvinnor. Valberedningen noterar att den föreslagna
styrelsen inte uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i
Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen avser emellertid att fortsätta dess
långsiktiga arbete för att uppnå målsättningen som uppställs i Svensk kod för
bolagsstyrning.

Valberedningen gör
bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av fyra personer, med
hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har
en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna
styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till
styrelsesammansättning i NAXS uppfyller de krav på oberoende som uppställs i
Svensk kod för bolagsstyrning.