Årsstämma 2023

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 30 mars 2023

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 30 mars 2023 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut, vinstutdelning, m m

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2022 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen disponeras så att 3,75 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning.
  • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och de personer som varit verkställande direktörer under 2022.

Styrelse och revisorer m m

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Daniel Gold (omval), Meg Eisner (omval), Nikolai Jebsen (omval), Børge Johansen (omval) och Synne Syrrist (omval). Daniel Gold omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 918 750 kronor, varav 306 250 kronor ska utgå till var och en av styrelsens tre oberoende ledamöter, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. De två styrelseledamöter som är associerade med QVT, Daniel Gold och Meg Eisner, avstod från arvode. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst & Young AB som revisor, med Mona Alfredsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Valberedning

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Meg Eisner (representerande QVT Financial LP), Didrik Hamilton (representerande sig själv) och Amaury de Poret (representerande sig själv) till ledamöter i valberedningen. Amaury de Poret valdes till valberedningens ordförande.

Ersättningsrapport

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ersättningsrapporten.

Återköpsbemyndigande

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen avseende återköp av egna aktier.

Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med 5 043,67 kronor genom indragning av de återköpta egna aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen till årsstämman samt fondemission om 5 043,67 kronor utan utgivande av aktier.

Ändring av bolagsordningen

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen.

 

Kontaktinformation

Gösta Lundgren, interim VD
Telefon: +46 70 7104788

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl. 15.00 CET.