Bokfört värde av fondinvesteringar

Marknadsvärdet av investeringar i underliggande fonder på balansdagen.