Valberedningens förslag inför årsstämman 2018

N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2018 i NAXS AB (publ) The motivated statement of the nomination committee ahead of the annual shareholders’ meeting 2018 in NAXS AB (publ)

Valberedningens bedömning är att den har en god uppfattning av styrelsens arbete. Slutsatserna
är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl
möter de strategiska och operativa krav som ställs på företaget. Valberedningen anser att
styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att
styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna
har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Vidare har
valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån
uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen
är att styrelsen ska vara sammansatt med ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt
ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

The nomination committee is of the view that it has a good perception of the board of directors’
work. The conclusions are that the board of directors functions well and is composed of
individuals with qualifications that meet the strategic and operational requirements imposed on
the company. The nomination committee is of the opinion that the board members complement
each other well as regards qualifications and experience and that the work of the board of
directors is conducted efficiently and professionally. The nomination committee’s assessment is
that the board members have the time and availability required to perform their duties.
Moreover, diversity and gender equality perspectives have been discussed as it is the opinion of
the nomination committee that they are of importance in the board composition. The long-term
objective is that the board of directors shall be composed of members of different age, gender,
geographical origin and with a diversified academic and professional background.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla
enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med
hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens
sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d)
styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur
valberedningen inför årsstämman 2019 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i
Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

The nomination committee has reviewed all matters that the nomination committee shall review
according to the Swedish Code of Corporate Governance, including (a) the board of directors’
competence and ability in relation to the company’s operations and development, (b) the size of
the board of directors, (c) the composition of the board of directors with respect to the board
members’ experience, gender and background, (d) the fees to the members of the board of
directors, (e) proposals for election of auditor and auditor fees, as well as (f) how the
nomination committee for the annual shareholders’ meeting 2019 shall be appointed. The
nomination committee has applied the provisions of rule 4.1 of the Swedish Corporate
Governance Code as diversity policy.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer en av fyra
styrelseledamöter att vara kvinnor. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsen inte
uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för
bolagsstyrning. I ljuset av valberedningens lyckade nominering av en kvinnlig ledamot inför
årsstämman 2017 avser emellertid valberedningen att fortsätta dess långsiktiga arbete för att
uppnå målsättningen som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Provided that the annual shareholders’ meeting resolves in accordance with the nomination
committee’s proposal, one out of four board members will be female. The nomination
committee notes that the proposed board does not meet the target of an equal gender board
representation as set out in the Swedish Corporate Governance Code. However, in light of the
nomination committee ́s successful proposal of a female board member at the 2017 annual
general meeting, the nomination committee will continue its long-term work towards the target
set out in the Swedish Corporate Governance Code.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av fyra personer,
med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en
ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas
oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i NAXS
uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

The nomination committee’s assessment is that the proposed board, which is comprised of four
members, is appropriate in consideration of the Company’s operations, current stage of
development and general state of affairs. Further to its assessment of the proposed board
members’ independence, it is the view of the nomination committee that the proposed board of
NAXS meets the independence requirements set forth by the Swedish Corporate Governance
Code.