Årsstämma 2021

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 11 mars 2021 beslutade årsstämman enligt följandeFastställande av årsbokslut, vinstutdelning, m m

  • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2020 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen disponeras så att 3,00 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning.
  • Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval), John Chapman (omval) och Damhnait Ni Chinneide (omval). John Chapman omvaldes till styrelsens ordförande.
  • Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 258 750 kronor. Arvode till envar av de övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget ska utgå med 165 000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Valberedning

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Meg Eisner (representerande QVT Financial LP), Amaury de Poret (representerande sig själv) och John Chapman (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen. Meg Eisner valdes till valberedningens ordförande.

Ersättningsrapport

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ersättningsrapporten.

Återköpsbemyndigande

  • Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen avseende återköp av egna aktier.

Kontaktinformation Lennart Svantesson, VD
Telefon: +46 733-110 011

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021 kl. 15.00 CET.