Valberedningens förslag inför årsstämman 2023

Valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2023 i NAXS AB (publ)

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på företaget. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt med ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2024 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer två av fem styrelseledamöter att vara kvinnor. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsen i det närmaste helt uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen avser emellertid att fortsätta dess långsiktiga arbete för att uppnå målsättningen som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av fem personer, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i NAXS uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.