Extra bolagsstämma 01/07 2021

Vid den extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 1 juli 2021 beslutade stämman enligt följande:

Styrelse

 • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att
  antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter och att byta ut
  styrelsen i sin helhet för att ha följande sammansättning: Daniel Gold, Meg Eisner,
  Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. Daniel Gold valdes till styrelsens
  ordförande.
 • Beslutades vidare, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att arvodet till
  styrelsen per ledamot (inklusive ordföranden) ska vara oförändrat i förhållande till
  vad som beslutades av årsstämman 2021. Med anledning av att styrelsen utökats
  till att bestå av fem ledamöter istället för fyra utökas det totala arvodet från 753
  750 kronor till 918 750 kronor.

 

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, VD

Telefon: +46 733-110 011

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 22.00 CET.