Delårsrapport januari – mars 2019

Första kvartalet 2019

  • Resultat efter skatt uppgick till 15,8 (21,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,33 (1,55) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 759 MSEK (SEK 63,75 per aktie) per den 31 mars 2019,
    jämfört med 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018.
  • Nettokassan uppgick till 260 MSEK (21,87 SEK per aktie) per den 31 mars 2019,
    jämfört med 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018.

Vinstutdelning

Styrelsen har tidigare kommunicerat att den avser att göra utdelningen för
verksamhetsåret 2018 beroende av hur mycket som distribuerats i form av återköp under
första kvartalet 2019. Styrelsen meddelade att man avsåg föreslå årsstämman en
utdelning uppgående till skillnaden mellan 2,80 SEK per aktie, motsvarande
SEK 33,359,931, och det belopp som har distribuerats i form av återköp av egna aktier
under perioden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 mars 2019. Under perioden 1 januari
till 31 mars 2019 återköpte NAXS aktier för ett totalt belopp om SEK 205 289. Således
återstår SEK 33 154 642, motsvarande SEK 2,78 per aktie att disponera som utdelning för
verksamhetsåret 2018. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om en utdelning
om SEK 2,78 per aktie för 2018. Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett
fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

NAXS utvecklades positivt under första kvartalet då substansvärdet per
aktie ökade med 3,1%.

Vi fortsatte att utöka ägandet i Awilco Drilling under perioden med köp av
94 974 aktier i samband med en nyemission.

Vad gäller distribution av vinstmedel till aktieägarna för verksmanhetsåret
2018 föreslår styrelsen årsstämman, som hålls den 4 juni, en utdelning
om SEK 2,78/aktie. Detta motsvarar ca 4,5% av substansvärdet per den sista december 2018 och innebär en direktavkastning om 5,7% räknat på aktiekursen per
den sista mars 2019. Utdelningen som andel av substansen motsvarar nivån under tidigare
år.

Lennart Svantesson