NAXS investerar 3 MUSD i en senior nyemitterad säkerställd obligation om 150 MUSD utgiven av Jacktel AS

NAXS har investerat 3 MUSD i en senior säkerställd obligation om 150 MUSD
emitterad av Jacktel AS, ett av Master Marine AS helägt dotterbolag
(Obligationen).

Obligationen har en löptid på 5 år med en årlig ränta om 10% med kvartalsvisa
räntebetalningar .

Tillsammans med en super-senior bankfacilitet om 100 MUSD skall de upptagna
krediterna användas för att refinansiera Jacktel AS och Master Marines
utestående skulder.

Master Marine AS är ett portföljbolag inom fonden Nordic Capital CV1 LP, i
vilken NAXS är investerare.